Loo konto või Sisene: 
Mobiil ID-ga

Kasutustingimused

1 Mõisted

1.1 TINGIMUSED – käesoleva DIGIARHIIVI kasutamise tingimused;

1.2 KLIENT – füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja, kes kasutab DIGIARHIIVI;

1.3 EESTI ARHIVAAR - WTG9 OÜ, Eesti äriühing, äriregistri kood 10752818, aadressiga Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Eesti Vabariik;

1.4  ARHIVAAR PRO süsteem - EESTI ARHIVAAR-i valduses olev KLIENDILE Teenuse osutamiseks rakendatud programm serveris ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele KLIENDIL on läbi interneti juurdepääs talle EESTI ARHIVAAR-i poolt antud autoriseerimisvõimalustega;

1.5  DIGIARHIIV - KLIENDI poolt läbi ARHIVAAR PRO süsteemi administreeritav ning KLIENDI poolt paketi valikuga piiratud elektrooniline keskkond informatsiooni pikaajaliseks ja autentseks säilitamiseks digitaalsel kujul koos operatiivse ja turvalise online-juurdepääsuga vastavalt EESTI ARHIVAAR-i poolt osutatava Teenuse tingimustele;

1.6  DIGIARHIVAAL, DIGIDOKUMENT - arhiivinduslikule mõistele arhivaal vastab dokumendihalduses mõiste toimik. Dokument on üks osa toimikust, arhiivinduslikus mõttes arhivaalist. Digitaaldokumentide puhul tuleb tähele panna, et üks dokument võib omakorda koosneda mitmest (arvuti)-failist.

2 Kliendi identifitseerimine DIGIARHIIVI sisenemisel ja Toimingute tegemine

2.1 Kliendi identifitseerimine

2.1.1 Kliendi identifitseerimine toimub kas:

2.1.1.1 ID-kaardiga digitaalset tuvastamist võimaldava PIN-koodiga kaitstud kehtiva sertifikaadi või

2.1.1.2 Mobiil-ID-ga digitaalset tuvastamist võimaldava PIN-koodiga kaitstud kehtiva sertifikaadi alusel.

2.1.1.3 Punktis 2.1.1. alapunktides nimetatud PIN-koodi korrektsel sisestamisel loeb EESTI ARHIVAAR kliendi identifitseerituks.

2.2 Toimingute tegemine

2.2.1 Toimingute tegemine toimub DIGIARHIIVI nõuetele vastava digitaalset isiku tuvastamist võimaldava PIN-koodiga kaitstud kehtiva sertifikaadi alusel.

2.2.2 Osade toimingute tegemine võib nõuda digitaalset allkirjastamist võimaldavat PIN-koodi.

2.3 DIGIARHIIVI esmakordsel sisenemisel on KLIENT kohustatud ennast registreerima, täites DIGIARHIIVI poolt nõutud andmetega ankeedi, nõustuma käesolevate Tingimustega, Digitaalse Arhiivi teenuste osutamise Lepinguga, samuti kinnitama DIGIARHIIVILE esitatud andmete õigsust ja eelnimetatud dokumentidega tutvumist. DIGIARHIIVI sisenemisel ja toimingute tegemisel on KLIENT kohustatud järgima ARHIVAAR PRO süsteemi poolt antavaid lisajuhiseid.

2.4 KLIENT on kohustatud hoidma EESTI ARHIVAAR-ile esitatud isikuandmed (sh kontaktandmed) ajakohastena, teavitades EESTI ARHIVAAR-i viivitamatult oma andmete muutumisest. KLIENT on kohustatud EESTI ARHIVAAR-i vastaval nõudmisel ajakohastama oma andmeid ARHIVAAR PRO süsteemis, esitama EESTI ARHIVAAR-i poolt nõutud täiendavaid andmeid ning kinnitama esitatud andmete õigsust.

2.5 DIGIARHIIVIS toimingute tegemise võimatuse korral või EESTI ARHIVAAR-i nõudmise korral on KLIENT kohustatud teatama sellest EESTI ARHIVAAR-i kasutades selleks kas ARHIVAAR PRO süsteemi tagasisidevormi või muud EESTI ARHIVAAR-i poolt eelnevalt aktsepteeritud viisi. EESTI ARHIVAAR-il on õigus iseseisvalt määrata, milliste Kliendi ja EESTI ARHIVAAR-i vaheliste Toimingute tegemist ta ARHIVAAR PRO süsteemis võimaldab, kusjuures erinevate Toimingute tegemiseks võib EESTI ARHIVAAR nõuda erinevate identifitseerimise ja Toimingute tegemise vahendite (punktid 2.1. ja 2.2.) kasutamist.

2.6 EESTI ARHIVAAR-il ei ole identifitseerimiseks ning toimingute tegemiseks vajalike tehniliste vahendite (arvuti, võrguühendus jms) kasutamisvõimaluse tagamise kohustust.

3 Turvalisus

3.1 KLIENT kohustub tegema kõik vajaliku ja võimaliku, et hoida identifitseerimist, Toimingute tegemist ja digitaalallkirja andmist võimaldavaid vahendeid või infot (ID-kaarti ja Mobiil-ID PIN-koode) kaitstuna ning vältima nende kasutamist kolmandate isikute poolt. Nimetatud vahendite või info kaotusest või kolmandatele isikutele teatavaks saamisest kohustub KLIENT viivitamatult teavitama EESTI ARHIVAAR-i ja sertifitseerimisteenuse osutajat, kuna tegemist on sertifitseerimisteenuse osutaja poolt väljastatud vahendite ja paroolidega. KLIENT on kohustatud andma EESTI ARHIVAAR-i nõudmise korral igakülgset teavet juhtunu kohta.

3.2 EESTI ARHIVAAR blokeerib mõistliku aja jooksul pärast KLIENDILT punktis 3.1. nimetatud teate saamist kaotatud või muul moel kolmandatele isikutele kättesaadavaks muutunud vahendite ja teatavaks saanud paroolide tõttu ligipääsu DIGIARHIIVI. EESTI ARHIVAAR-i teavitamise hetkeni vastutab ARHIVAAR PRO süsteemis ja EESTI ARHIVAAR-i ametlikul veebisaidil tema nimel tehtud Toimingute eest KLIENT.

3.3 EESTI ARHIVAAR-il on õigus ka omal algatusel ja etteteatamiseta blokeerida kuni blokeerimise põhjuste äralangemiseni KLIENDI ligipääs DIGIARHIIVI või mitte aktsepteerida tehtud Toiminguid juhul, kui:

3.3.1 EESTI ARHIVAAR-ile on teatavaks saanud asjaolu, mille alusel EESTI ARHIVAAR võib mõistlikult järeldada, et KLIENT on digitaalallkirja andmiseks või Toimingu kinnitamiseks vajalikud vahendid või info kaotanud või need on teatavaks saanud kolmandatele isikutele;

3.3.2 EESTI ARHIVAAR-ile on teatavaks saanud asjaolu, mille alusel EESTI ARHIVAAR võib mõistlikult järeldada, et tehtud toimingud ei vasta KLIENDI tegelikule tahtele;

3.3.3 KLIENT ei kinnita EESTI ARHIVAAR-i vastava nõudmise korral ARHIVAAR PRO süsteemis mõistliku aja jooksul oma andmeid või eirab muid EESTI ARHIVAAR-i poolt antavaid korraldusi, mille täitmise seab EESTI ARHIVAAR süsteemi ARHIVAAR PRO kasutamise eelduseks.

3.4  KLIENT kohustub tagama, et kolmandatel isikutel ei oleks juurdepääsu tema poolt EESTI ARHIVAAR-ile avaldatud e-posti-aadressile ega mobiiltelefonile, kuna EESTI ARHIVAAR võib neid kasutada info edastamiseks KLIENDILE. KLIENT kohustub EESTI ARHIVAAR-i viivitamatult teavitama nimetatud kontaktandmete muutumisest või kolmandate isikute juurdepääsu tekkimisest nendele.

3.5 Turvalisuse huvides on KLIENT kohustatud talle väljastatavaid või tema poolt muudetud ID-kaardi või Mobiil-ID PIN-koode ühelgi andmekandjal äratuntavalt mitte säilitama. KLIENT on kohustatud talle väljastatud või tema poolt muudetud PIN-koode meelde jätma ning vastava andmekandja (nt paroolide väljatrükk, mobiiltelefoni tekstisõnum vms) hävitama.

3.6 Digitaalsete sertifikaatide kasutamise korral on KLIENT kohustatud täitma ka vastava sertifitseerimisteenuse osutajaga kokkulepitud kohustusi, aga samuti õigusaktidest (nt digitaalallkirja seadus) tulenevaid kohustusi.

3.7 KLIENT vastutab tema poolt kasutatava arvuti ja Internetiühenduse turvalisuse eest.

4 Lõppsätted

4.1 Tingimused jõustuvad KLIENDI suhtes nendega nõustumise hetkel ja kehtivad tähtajatult. Tingimustele ei rakendata minimaalse kestuse nõuet.

4.2 EESTI ARHIVAAR-il on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta.

4.3 EESTI ARHIVAAR-il on õigus lõpetada KLIENTIDE teenindamine, teatades sellest KLIENTIDELE vähemalt 30 päeva ette. KLIENTIDE teavitamine toimub ARHIVAAR PRO süsteemis või muul sobival viisil (nt ühes üleriigilise levikuga päevalehes). Kui teenindamine lõpetatakse konkreetse KLIENDI osas, teavitab EESTI ARHIVAAR sellest ARHIVAAR PRO süsteemi vahendusel või KLIENDI muid kontaktandmeid kasutades vähemalt 30 päeva ette, välja arvatud juhul, kui KLIENT on rikkunud Tingimustes sätestatut või kui etteteatamine ei ole vajalik Digitaalse Arhiivi teenuste osutamise Lepingust või seadusest tulenevalt.

4.4 Tingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse EESTI ARHIVAAR-i ja KLIENDI vahel sõlmitud Digitaalse Arhiivi teenuste osutamise Lepingut ning Kasutusjuhendit või muid EESTI ARHIVAAR-i juhendeid. Tingimustega nõustumisel kinnitab KLIENT, et on tutvunud ka Digitaalse Arhiivi teenuste osutamise Lepinguga ja Kasutusjuhendiga ning on nendega nõus.


DIGIARHIIVI kasutamise tingimused kehtivad alates 26.04.2010.a.